Registerutlåtande och dataskydd

Enligt dataskyddsförordningen är den personuppgiftsansvarige skyldig att informera den registrerade på ett tydligt sätt. Denna förklaring är avsedd för informationsändamål.

Registeransvarig:

Jalkis Oy
Talvilahdentie 161, 77520 Haapakoski
FO-nummer 3289480-3
Telefon: +358 41 319 7402
E-post: info@jalkistuotteet.com

Kontaktperson i ärenden som rör registret:

Heidi Hirvonen
Talvilahdentie 161, 77520 Haapakoski
Telefon: +358 41 319 7402
E-post: info@jalkistuotteet.com

Registrets namn:

Jalkis Oy nätbutikens kundregister.
Syftet med behandlingen av personuppgifter:
Personuppgifter behandlas för att upprätthålla och hantera kundrelationer med våra e-handelskunder, såsom att kontakta dem enligt vad som krävs för kundrelationen och för direktmarknadsföring. Kunden har rätt att förbjuda användning av personuppgifter för direktmarknadsföring. Kundregistret kan användas för marknadsföring, men inte för elektronisk marknadsföring utan mottagarens samtycke.

Registrets datainnehåll:

Följande uppgifter lagras i registret: kundens för- och efternamn, kundnummer, adressuppgifter, telefonnummer, e-postadress, webbadress, språk, information om marknadsföringstillstånd och förbud samt information om kundens inköp, leveranser och rabatter.

Regelmässiga uppgiftskällor:

Från kunden själv för beställningar i nätbutiken, genom returer och andra formulär, via telefon, e-post eller på liknande sätt.

Regelbundet utlämnande av information:

Informationen används endast för att hantera kundrelationer och lämnas inte regelmässigt ut till tredje part. Uppgifter kan dock lämnas ut i samband med aktiviteter relaterade till den tekniska administrationen av nätbutiken (t.ex. administration av server eller nätbutikens plattform), för leverans av beställningar, för inkasso av obetalda fakturor samt till myndigheter när det krävs och tillåts enligt lag.
Överföring av uppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
Uppgifterna kommer inte att överföras utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Förvaring och kassering av data

Uppgifterna i kundregistret lagras under hela kundrelationen. Beställnings-, fakturerings- och betalningsdata lagras dock på samma sätt som annat bokföringsmaterial. Onödiga data kasseras på ett säkert sätt.

Principer för skydd av registret

Kundregistret behandlas konfidentiellt. Registret är lämpligt skyddat från utomstående genom brandväggar och andra tekniska skyddsmedel. Registret hålls endast i elektronisk form och enstaka pappersutskrifter förstörs omedelbart och på lämpligt sätt.
Registret används endast av personer som har till uppgift att använda det och som är bundna av tystnadsplikt. Varje användare av registret har ett personligt användarnamn och lösenord.

Inspektionsrätt

Var och en har enligt personuppgiftslagen rätt att ta del av vilka uppgifter om honom eller henne som lagrats i personuppgiftsregistret. En begäran om inspektion måste skickas i en handling som är egenhändigt undertecknad eller bestyrkt på ett likvärdigt sätt, eller lämnas personligen på vårt kontor. Förfrågningar måste skickas till ovannämnda kontaktperson, som också kommer att svara på eventuella förfrågningar om ytterligare information.
Regelmässig överföring av information
Personuppgifter kan också överföras till andra tjänsteleverantörer för att implementera systemet. Vi har säkerställt att alla våra tjänsteleverantörer följer dataskyddslagstiftningen.

Behandlingens varaktighet

Som regel behandlas personuppgifter så länge kundrelationen är ikraft
Du kan själv avregistrera dig från vår marknadsföringslista via 
länken i varje marknadsföringsmejl vi skickar till dig.

Personuppgiftsbiträden

Den personuppgiftsansvarige och dess anställda behandlar personuppgifter. Vi kan också delvis outsourca behandlingen av personuppgifter till en tredje part, i vilket fall vi garanterar genom avtalsarrangemang att personuppgifterna kommer att behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och i övrigt på lämpligt sätt. För närvarande är de externa databehandlarna ett redovisningsföretag.

Uppdatering av information

Kunden kan uppdatera sin namn- och adressinformation i sin nätbutiksprofil. Dessutom kan kunden kontakta vår kontaktperson som nämns ovan för att uppdatera sin information.
Övriga rättigheter relaterade till behandling av personuppgifter
Kunden har rätt att förbjuda behandlingen av hans/hennes uppgifter för marknadsföringsändamål. En begäran om begränsning av databehandlingen ska skickas via e-post till registrets kontaktperson.

Automatiserat beslutsfattande och profilering

Den här webbplatsen använder cookies. Cookies skadar inte användarens dator eller filer. Du godkänner användningen av cookies genom att klicka på den knapp på vår webbplats som ber om ditt samtycke. De flesta webbläsarprogram låter dig inaktivera cookie-aktivitet. Observera att cookies kan vara nödvändiga för att vissa tjänster ska fungera korrekt.